NEWS & EVENT

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนิสิต 3 สาขา ภาคครุศึกษาได้เป็นสถาบันผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ภาควิชาครุศึกษาได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เป็นสถาบันฝ่ายผลิตโครงการผ...