การอบรมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ The world is your classroom โดย Ms.Jenna Rashel Buendia


การอบรมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ The world is your classroom โดย Ms.Jenna Rashel Buendia

The world is your classroom

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 นิสิตสาขาภาษาอังกฤษศึกษา ภาควิชาครุศึกษา จัดการอบรมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ The world is your classroom โดย Ms.Jenna Rashel Buendia ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนจากสถานฑูตอเมริกันประจำประเทศไทย ณ ห้องสัมมนา อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์