งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ISET 2019 ในฐานะเจ้าภาพร่วม


งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ISET 2019 ในฐานะเจ้าภาพร่วม

ภาควิชาครุศึกษาเป็นเจ้าภาพร่วมในงานประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ ISET ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี จึงขอเชิญนักวิจัยและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วม ISET 2019 เพื่อนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน