นวัตกรรมการศึกษา บริการวิชาการ


นวัตกรรมการศึกษา บริการวิชาการ

  • วิทยาการพิเศษบรรยาย การวางแผนงานบริหารองค์กร

  • โครงการ SMART TEACHER เคมี มรภ. นครปฐม

  • งานวิจัยและงานบริการวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ วช สอวช บพท . และคณะกรรมาธิการต่างๆ

  • วิทยากรบรรยายระดับชาติและนานาชาติ