นวัตกรรมทางการศึกษา

นวัตกรรมทางการศึกษา

นวัตกรรมทางการศึกษาของภาควิชาครุศึกษาประกอบไปด้วย

1. โปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพครู

 • การสอนวิทยาศาสตร์กับการเรียนเชิงรุก (active learning)
 • การสอนวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ (inquiry)
 • การวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับวิทยฐานะ
 • การใช้และพัฒนาสื่อการสอนและการใช้เครื่องมืออย่างง่ายทางวิทยาศาสตร์
 • การสอนวิทยาศาสตร์ผ่านบริบท (science in context)
 • การสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามแนวคิด social constructivism

2. โปรแกรมการพัฒนานิสิตครู

 • การส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสอนวิทยาศาสตร์
 • การส่งเสริมด้านความรู้เนื้อหาผนวกศาสตร์การสอนวิทยาศาสตร์
 • การส่งเสริมด้านความรู้เนื้อหาผนวกศาสตร์การสอนวิทยาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยี

3. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

 • แบบจำลอง (models)
 • ชุดการทดงอลอย่างง่าย (science kits)
 • ชุดสาธิตและชุดทดลอง
 • สื่อ CAI / simulations

4. แหล่งเรียนรู้

 •  สวนอาณาจักรพืช
 • ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อเรียนรู้
 • โครงงานวิทยาศาสตร์
 • ศูนย์แสดงสื่อการสอน/อุปกรณ์การทดลองอย่างง่าย
 • แหล่งคัดกรองสื่อ/แผนการจัดการเรียนรู้
 • วารสาร / บทความ