ผศ. ดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล

ผศ. ดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล

สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F


ข้อมูลการติดต่อ

เบอร์โทร

034-351898

ภายใน

034-355605

แฟกซ์

034-355605

E-mail

witatmak@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ:

การจัดการเรียนรู้ หลักสูตรและการสอน การพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาตร์

การศึกษา

ปริญญาเอก
Ph.D. Physics (Physics Education Research), University of Illinois at Urbana Champaign, 2014
ปริญญาโท
M.S. Physics, University of Illinois at Urbana Champaign, 2013
ปริญญาตรี
B.A. Physics, Cornell University, 2009

งานวิจัย/การตีพิมพ์

  1. Fakcharoenphol, W., Chaowatthanakun, K., Varasunun, P., Nugultham, K., Laohammanee, K., Suwannaphichat, S., and Suwan, S. (2020). Readiness to Implement Online Learning Management under the Covid-19 Pandemics. Journal of Education and Human Development Sciences, 4(1), 44-61.
  2. Wannagatesiri, T., Fakcharonphol, W., & Taewattana, T. (2019). ICT FOR SCIENCE TEACHER COURSE ON PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS ’ CONFIDENCE IN TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL. Journal of Educational Research, 14(2), 178–189.
  3. Fakcharoenphol, W., Nugultham, K., Wannagatesiri, T., & Kruea-in, N. (2018). School performance indicator on improving student learning achievement through O-NET scores: Factor analysis on student prior achievement and size of the school. Kasetsart Journal of Social Sciences, 39, 780–788.
  4. Pruek, P., Tussatrin, W., & Witat, F. (2018). Criteria for examining constructionist-oriented TPACK confidence and analyzing lesson plans of pre-service science teachers. Kasetsart Journal of Social Sciences, 39, 860–867.
  5. Chusinkunawut, K., Nugultham, K., Wannagatesiri, T., & Fakcharoenphol, W. (2018). Problem Solving Ability Assessment Based on Design for Secondary School Students. International Journal of Innovation in Science and Mathematics Education, 26(3), 1–20.
  6. สุมิตร สุวรรณ สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา ทัศตริน วรรณเกตุศิริ นันทรัตน์ เครืออินทร์ กุลธิดา นุกูลธรรม และ วิทัศน์ ฝักเจริญผล. 2560. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครปฐม. วารสารครุศาสตร์. 45 (1): 282-298.
  7. Wannagatesiri, T., Fakcharoenphol, W., Laohammanee, K., & Rujiraporn, R. (2017). Implication of Contextbased Science in Middle School Students: Case of Learning Heat. International Journal of Science, Mathematics and Technology Learning, 24(2), 1–19.
  8. Fakcharoenphol, W., Morphew, J. W., & Mestre, J. P. (2015). Judgments of physics problem difficulty among experts and novices. Physical Review Special Topics – Physics Education Research, 11(2), 1–14. https://doi.org/10.1103/PhysRevSTPER.11.020128
  9. Kruea-In, C.*, Kruea-In, N. and Fackchareonphol, W. (2015). A Study of Thai In-Service and Pre-Service Science Teachers’ Understanding of Science Process Skills.Procedia – Social and Behavioral Sciences, 197, 993-997.