ผศ.ดร.แสงเดือน เจริญฉิม

ผศ.ดร.แสงเดือน เจริญฉิม

สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F


ข้อมูลการติดต่อ

เบอร์โทร

034-351898 ต่อ 303

ภายใน

034-355605

แฟกซ์

034-355605

E-mail

sangduan_noi@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ:

การจัดการเรียนรู้ หลักสูตรและการสอน การพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์