รศ.ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา

รศ.ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F

คณาจารย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา


ข้อมูลการติดต่อ

เบอร์โทร

034-351898

ภายใน

034-355605

แฟกซ์

034-355605

E-mail

thanarat.tae@ku.th

ความเชี่ยวชาญ:

การจัดการองค์ความรู้ ระบบรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา

 • Pneumatic and Hydraulic.
 • Safety Engineering.
 • Risk Management.
  • Knowledge Management.
 • Logistics.
 • Production System.
 • Quality Assurance.
 • Strategy Plan.

การศึกษา

ปริญญาเอก
ปร.ด.สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาโท
ค.อ.ม. สาขาเครื่องกล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริญญาตรี
อส.บ. สาขาเทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมอุตสาหการ ภาคีวิศวกร เลขทะเบียน ภอ.6846
1997-2000
B.Sc. (Physics) (First Classes Honors), Faculty of Science, Ubon Rajathanee University, Ubon Rajathanee, Thailand

ผลงานทางวิชาการ (ตำรา/หนังสือ/บทความ/เอกสารประกอบการสอน)

 • 2540, เอกสารประกอบการสอนวิชา วิศวกรรมการบำรุงรักษา.
 • 2540, ตำรานิวแมติกส์อุตสาหกรรม, สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์,กรุงเทพฯ
 • 2544, ตำรากรรมวิธีการผลิต,สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น กรุงเทพฯ.
 • 2549, การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบด้วยโปรแกรมโซลิคเวิคส์, พิมพ์อัดสำเนากรุงเทพฯ.
 • 2548, เอกสารประกอบการสอนวิชา วิศวกรรมความปลอดภัย.
 • 2550, คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
 • 2551, คู่มือการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
 • 2554, ตำราการจัดการความปลอดภัย สำนักสันติศิริพิมพ์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง 5 มหาวิทยาลัย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพฯ

งานวิจัย/การตีพิมพ์

ผลงานวิจัย:

 • 2544ระบบ ‘ABC’ การจำแนกเครื่องจักรเพื่อการบำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพJournal of Industrial Technology Review 7 No. 88 สิงหาคม 2544.
 • 2545การออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ Journal of Mechanical Technology Magazine Vol.2 No.11 สิงหาคม 2545.ทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย(สกว.)
 • 2550เครื่องปิดผนึกซองพร้อมบรรจุก๊าซไนโตรเจนJournal of King Mongkut’s 16 No. 3 July. – Sep. 2550.
 • 2551 การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการจัดการทางวิศวกรรมการจัดประชุมวิชาการวิศวศึกษาครั้งที่ 6 สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยสมัยที่ 30 วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2551 ณโรงแรมลองบีชชะอำจังหวัดเพชรบุรี.
 • 2553การสร้างรูปแบบเกณฑ์การประเมินสำหรับการบริหารความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 4 กรุงเทพฯ
 • 2553การศึกษาความดังเสียงของเครื่องยนต์ที่มีผลกระทบต่อพนักงานขับรถ : กรณีศึกษารถโดยสารชนิดเครื่องยนต์วางหน้าขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.) เสนอการประชุมวิชาการระดับชาติศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 4 กรุงเทพฯ
 • 2554 การประเมินความต้องการจำเป็นของระบบช่วยเหลือออนไลน์ตามแนวการเสริมต่อการเรียนรู้ เสนอการประชุมวิชาการระดับชาติศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 5 กรุงเทพฯ
 • 2555ทฤษฎีการช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้สำหรับการสนับสนุนผู้เรียนในการเรียนรู้ออนไลน วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา 6(1):1-11 มกราคม – มิถุนายน 2555.
 • 2555การพัฒนารูปแบบการบริหารความเสี่ยงในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องตัดเหล็กด้วยกระแสไฟฟ้า วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา 6(2):48-56 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555.
 • 2555การพัฒนารูปแบบระบบช่วยเหลือผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาวารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา 6(2):96-103กรกฎาคม-ธันวาคม 2555.•2556การประกันคุณภาพการศึกษาอาชีวศึกษาสารานุกรมศึกษาศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • 2556 จัดทำแผนยุทธศาสตร์พิทกัษ์สิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานครการศึกษาพ.ศ. 2557 – 2560
 • 2557การศึกษาและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) แผนยุทธศาสตร์พิทักษ์สิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2557 – 2560
 • 2557การพัฒนาครูด้วยระบบหนุนนำต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนจังหวัดนครนายก ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย(สกว.)และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
 • 2557 โซ่อุปทานสินค้าเกษตรจากแหล่งผลิตภายในประเทศเพื่อการส่งออกไปยังสาธารณรัฐเกาหลี ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย(สกว.)
 • 2558โครงการสำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพของประเทศทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผลงานอื่นๆ

 • ผู้จัดการโครงการบ่มเพาะธุรกิจ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ มศว
 • ผู้จัดการโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่(NEC) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ มศว
 • ผู้จัดการโครงการบ่มเพาะธุรกิจดาราและศิลปิน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ มศว
 • วิทยากรบรรยายและที่ปรึกษาในโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • ที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
 • วิทยากรที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ให้กับหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา ต่างๆ อาทิ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะและสำนักต่างๆ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ
 • ที่ปรึกษาด้านวางแผนคลังสินค้า บริษัท พอนสัก จำกัด ของประเทศลาว