อาจารย์จิราภรณ์ กาแก้ว

อาจารย์จิราภรณ์ กาแก้ว

สาขาภาษาอังกฤษศึกษา

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F1061


ข้อมูลการติดต่อ

เบอร์โทร

034-351898

ภายใน

034-355605

แฟกซ์

034-355605

E-mail

jirameow@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ:

การจัดการเรียนรู้ หลักสูตรและการสอน การพัฒนาวิชาชีพครู สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

การศึกษา

ปริญญาเอก
กำลังศึกษาปริญญาเอก สาขาภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ปริญญาโท
ศศม. การสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ปริญญาตรี
ศศบ. ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

งานวิจัย/การตีพิมพ์

วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 6 ฉบับที่ 12กรกฎาคม-ธันวาคม 2557  เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

ผลงานอื่นๆ

ผู้ร่วมวิจัยและนำเสนอการประชุมนานาชาติครั้งที่ 1 ภาคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ในหัวข้อ การศึกษาและออกแบบกลยุทธ์การนิเทศสำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาภาษาอังกฤษศึกษา