อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ จันติยะ

อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ จันติยะ

สาขาภาษาอังกฤษศึกษา

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F1064


ข้อมูลการติดต่อ

เบอร์โทร

034-351898 ต่อ 138

ภายใน

034-355605

แฟกซ์

034-355605

E-mail

puikaset28@yahoo.com

ความเชี่ยวชาญ:

การจัดการเรียนรู้ หลักสูตรและการสอน การพัฒนาวิชาชีพครู สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

การศึกษา

ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี
ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ (มัธยม) วิชาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานวิจัย/การตีพิมพ์

2556 : ความสามารถในการเรียนรู้แบบนำตนเองของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

2557 : การศึกษากลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษของนิสิตสาขาภาษาอังกฤษศึกษา (หัวหน้าโครงการวิจัย)

2558: การพัฒนารูปแบบความเป็นครูมืออาชีพสำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาภาษาอังกฤษศึกษา โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมและการสะท้อนความคิดด้วยตนเอง (หัวหน้าโครงการวิจัย)

2558ซ การพัฒนารูปแบบบูรณาการการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตครูสาขาคณิตศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

ผลงานอื่นๆ

  • วิทยากรค่ายภาษาอังกฤษ