อาจารย์ ดร.วิทยา ซิ้มเจริญ

อาจารย์ ดร.วิทยา ซิ้มเจริญ

สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F8029


ข้อมูลการติดต่อ

เบอร์โทร

034-351898 ต่อ 133

ภายใน

314

แฟกซ์

-

E-mail

wittaya.sim@ku.th

ความเชี่ยวชาญ:

การจัดการเรียนรู้ หลักสูตรและการสอน การพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์