อ.ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม

อ.ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม

สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F F8014


ข้อมูลการติดต่อ

เบอร์โทร

034-355605

ภายใน

034-355605

แฟกซ์

034-355605

E-mail

kopchem@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ:

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา การจัดการเรียนรู้ หลักสูตรและการสอน การพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาตร์

การศึกษา

ปริญญาเอก
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี
วท.บ. (เคมี) สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์

งานวิจัย/การตีพิมพ์

งานวิจัย

  1. การพัฒนาโปรแกรมอบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์เพื่อการส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นผ่านการเรียนรู้ด้วยชุดทดลองอย่างง่ายและการเรียนรู้ที่ใช้ประเด็นวิทยาศาสตร์เชิงสังคมเป็นฐานทุนสนับสนุน ปี 2557-2559 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
  2. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของโรงเรียนและปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนผ่านการวัดผลการเรียนรู้ด้วยคะแนน O-NETทุนสนับสนุน ปี 2558จากสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
  3. สถานการณ์และแนวทางการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการฝึกอาชีพและปรับเปลี่ยนอาชีพของแรงงานไทยทุนสนับสนุน ปี 2557 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
  4. การวิเคราะห์จุดเด่น จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาอาชีพของชุมชนในจังหวัดนครปฐมทุนสนับสนุน ปี 2557 จากมูลนิธิชัยพัฒนาและมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
  5. โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาความเข้มแข็งและความต้องการในการพัฒนาอาชีพของชุมชนในจังหวัดนครปฐมทุนสนับสนุน ปี 2556จากมูลนิธิชัยพัฒนา

การตีพิมพ์

  • Kulthida Nugultham, “Using Web 2.0 for Innovation and Information Technology inEducation Course”, Procedia – Social and Behavioral Sciences 2012 (46) (2012) 4607-4610
  • Tussatrin Wannagatesiri, Kulthida Nugultham, Nantarat Kruea – In, athikiat thongperm, “Lesson Learned from the Experiences of Small Schools in Thailand”, Procedia – Social and Behavioral Sciences 141 (-) (2014) 1095 -1100

ผลงานอื่นๆ

การนำเสนอผลงาน

  • Kulthida Nugultham, “Using Web 2.0 for Innovation and Information Technology in Education Course”, 4th World Conference on Educational Sciences (2012)
  • Chuphan Chompuchan, Kulthida Nugultham, “Problem-Community Based Learning in Water Management: Case Study of Lak Metre Village, Tambon Thung Kwang, Kamphaeng Saen District, Nakhon Pathom Province”, การประชุมวิชาการวิศวศึกษา ครั้งที่ 10 (2012)