อ.ดร.ศิริพร เครือทอง

อ.ดร.ศิริพร เครือทอง

สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา-


ข้อมูลการติดต่อ

เบอร์โทร

088-4219679

ภายใน

034-355605

แฟกซ์

034-355605

E-mail

siriporn.kruatong@gmail.com

ความเชี่ยวชาญ:

การจัดการเรียนรู้ หลักสูตรและการสอน การพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาตร์ สะเต็มศึกษา