อาจารย์ ดร.กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล

อาจารย์ ดร.กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล

รองหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายหลักสูตรการจัดการเรียนรู้

สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F1054


ข้อมูลการติดต่อ

เบอร์โทร

034-351898 ต่อ 139

ภายใน

034-355605

แฟกซ์

034-355605

E-mail

jeab_e7@hotmail.com

E-mail

jeab_e7@hotmail.com

เว็บเพจ

http://pirun.ku.ac.th/~feduktc/

ความเชี่ยวชาญ:

การจัดการเรียนรู้ หลักสูตรและการสอน การพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์