อาจารย์ ดร.สุภิญญา ปัญญาสีห์

อาจารย์ ดร.สุภิญญา ปัญญาสีห์

รองหัวหน้าภาควิชา
ฝ่ายบริหาร

สาขา ภาษาอังกฤษศึกษา

รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา F8028


ข้อมูลการติดต่อ

เบอร์โทร

034-351898 ต่อ 308

เบอร์โทร

091-8591215

ภายใน

308

แฟกซ์

034-355605

E-mail

suphinya.pa@ku.th

E-mail

suphinya@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ:

การจัดการเรียนรู้ หลักสูตรและการสอน การพัฒนาวิชาชีพครู สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

Education

2011 –2015
Ph.D. in Education (TESOL), University of Technology Sydney, NSW, Australia

Advisor: Associate Professor Liam Morgan

Thesis: “Teaching English Literature to English as a Second Language Learners”

2013 – 2014
Certificate IV in Training and Assessment (TAE40110), First Choice Training, Queensland, Australia
2001 – 2002
M.A. in Teaching English as a Foreign Language (TEFL), The University of Reading, Reading, United Kingdom
1990 – 1994
B.A. (English) (Second Classes Honours), Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand

วิจัย :

  • 2008 Intensive English Course Evaluation; Panyasi, S., &Aowsakorn, P.;
    Mae FahLuang University Research Scheme.
  • 2006 Route Tour Development through Stories, Legend and History in Jae Sorn National Park, Muangpan District, Lampang Province; Panyasi, S., Yokto, A., &Saiyawong, S; Office of the Higher Education Commission Research Scheme.

Conference presentations

Panyasi, S. 2014, ‘Literature Discussion in EFL Literature Classes’, The AILA 2014 World Congress, Brisbane, 10-15 August 2014.

Panyasi, S. 2013, ‘Literature Circles: New Way of Teaching EFL Literature Classes’, The 11th Asia TEFL International Conference: Englishes Across Asian Contexts Opportunities and Challenges, Manila, 26-28 October 2013.