ภาควิชาครุศึกษาเป็นหน่วยพัฒนาครู สถาบันคุรุพัฒนา


ภาควิชาครุศึกษาเป็นหน่วยพัฒนาครู สถาบันคุรุพัฒนา

ภาควิชาครุศึกษาเป็นหน่วยพัฒนาครู จำนวน 7 หลักสูตร ขอเชิญครูและบุคคลกรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรมซึ่งจะเปิดรุ่นในเร็วนี้