ภาษาอังกฤษศึกษา บริการวิชาการ


ภาษาอังกฤษศึกษา บริการวิชาการ

  • อบรมโครงการ “นิสิตสูงวัย”

  • ค่ายภาษาอังกฤษบูรณาการการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

  • โครงการบวร มก. วิทยาเขตกำแพงแสน

  • อบรมสื่อการสอนโฟนิคส์ออนไลน์