วิทยาศาสตร์ศึกษา บริการวิชาการ


วิทยาศาสตร์ศึกษา บริการวิชาการ

  • โครงการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

  • โครงการ SMART TEACHER เคมี มรภ. นครปฐม

  • โครงการ Active Learning

  • EASE Autumn School

  • อบรมการวิเคราะห์อภิมานเบื้องต้น

  • เรียนรู้ KIDBRIGHT

  • โครงการติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์

  • การแสดงงานเกษตรกำแพงแสน

  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในบริบทเกษตรกรรมเพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สำหรับดำเนินการโครงการและสนับสนุนงบประมาณให้เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง