เปิดรับสมัครนิสิต 3 สาขา ภาคครุศึกษาได้เป็นสถาบันผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น


เปิดรับสมัครนิสิต 3 สาขา ภาคครุศึกษาได้เป็นสถาบันผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ภาควิชาครุศึกษาได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เป็นสถาบันฝ่ายผลิตโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาษาอังกฤษศึกษา โดยนิสิตที่สำเร็จการศึกษาคามเกณฑ์จะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครู และบุคคลากรทางการศึกษา