โครงการสัมนา STEM Education in Science Classroom โดยนิสิตปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา


โครงการสัมนา STEM Education in Science Classroom โดยนิสิตปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา

ให้คำปรึกษาในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเีรียนรู้

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา ดร.ทัศตริน วรรณเกษศิริ ดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์ และ ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม ได้ไปให้คำปรึกษาในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ที่โรงเรียนยอเซฟ กรุงเทพฯ (เปรมฤดีศึกษา) โดยมี บาทหลวง วิวัฒน์ แพร่สิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนยอเซฟ กรุงเทพฯ (เปรมฤดีศึกษา) ร่วมเป็นวิทยากรด้วย ในครั้งนี้คุณครูทุกคนต้องเขียนรายงานการวิจัยและบทคัดย่อส่งให้่คณะวิทยากรตรวจและแก้ไข เพื่อทำรูปเล่มวิจัยส่งให้โรงเรียนต่อไป เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2556