โครงการสัมนา STEM Education in Science Classroom โดยนิสิตปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา


โครงการสัมนา STEM Education in Science Classroom โดยนิสิตปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา

การนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุม ระดับนานาชาติ EASE conferecne ณ National Dong Hwa University ประเทศไต้หวัน

เมื่อวันที่ 29 พย-1 ธค 2561 อ.ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม และ ผศ.ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในงาน 2018 International และเข้าร่วมประชุม EASE headquarters meeting ณ National Dong Hwa University ประเทศไต้หวัน