เกี่ยวกับภาควิชา

เกี่ยวกับภาควิชา

ประวัติความเป็นมา

ภาควิชาครุศึกษา เป็นภาควิชาที่มีวิวัฒนาการมาจากภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์โดยให้บริการวิชาชีพศึกษาศาสตร์แก่นิสิตภาควิชาอาชีวศึกษาและภาควิชาพลศึกษาที่มาเรียนที่วิทยาเขตกำแพงแสน ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ได้โยกย้ายหน่วยงานบางส่วนมาดำเนินการ ณ วิทยาเขตกำแพงแสน ในปีพ.ศ. 2522 โดยในระยะแรกภาควิชาการศึกษาจะให้บริการเฉพาะวิชาชีพครูบังคับ การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูและการฝึกสอนเท่านั้น ในปีการศึกษา 2547 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีประกาศจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์กำแพงแสน เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2547 และหลังจากมีการตัดโอนตำแหน่งมีการสรรหา คณบดี สภามหาวิทยาลัยจึงได้ออกคำสั่งแต่งตั้ง รศ.อุดร รัตนภักดิ์ เป็นคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2548 การดำเนินการของภาควิชาการศึกษาจึงเป็นไปตามกรอบแห่งวิสัยทัศน์และนโยบายของผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์กำแพงแสน โดยมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ จันทร์เพ็ญ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าภาควิชาการศึกษา

ต่่อมาคณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน ดำเนินการขออนุมัติปรับโครงสร้างของคณะในการบริหารงาน และการจัดการศึกษาที่มีศาสตร์ที่หลากหลายขึ้นโดยปรับชื่อคณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน เป็นคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ภาควิชาการศึกษาได้เปลี่ยนชื่อเป็น ภาควิชาครุศึกษา โดยมีภารกิจหลักคือ “การผลิตบัณฑิตด้านการศึกษา”
ในปีการศึกษา 2549 ภาควิชาครุศึกษา ได้เปิดรับนิสิตในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ต่อมาในปีการศึกษา 2551 ภาควิชาครุศึกษาได้มีส่วนร่วมกับคณะในการพัฒนาหลักสูตรรับผิดชอบนิสิตในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 4 สาขาวิชาเอก ได้แก่ สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา และสาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา ซึ่งเป็นนิสิตของภาคครุศึกษา 2 สาขา คือ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศึกษาและสาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา ทั้งนี้ภาควิชาครุศึกษาได้รับผิดชอบรายวิชาชีพครูของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์สำหรับสาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาและสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาอีกด้วย

ในปีการศึกษา 2555 ได้ปิดรับนิสิตสาขาคณิตศาสตร์และคิมพิวเตอร์ศึกษาโดยเปลียนรับนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ศึกษาแทนเป็นต้นมา

โดยตั้งแต่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2548 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาครุศึกษา ดังต่อไปนี้

ผศ.ปาริชาติ  จันทร์เพ็ญ            ดำรงตำแหน่ง    พ.ศ. 2548 – 2553
อ.ดร.กนิษฐา  เชาว์วัฒนกุล        ดำรงตำแหน่ง    พ.ศ. 2553 – 2554
อ.ดร.ชูวิทย์  รัตนพลแสนย์         ดำรงตำแหน่ง    พ.ศ. 2554 – 2556
ผศ.อรวรรณ์  ทองเพิ่ม              ดำรงตำแหน่ง    พ.ศ. 2556 – 2560
ผศ.ดร. ทัศตริน วรรณเกตุศิริ     ดำรงตำแหน่ง    พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน

หลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน

 1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 สาขาวิชาเอก ได้แก่
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
 2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

จุดเด่นของภาควิชา

 1. เปิดหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของสังคมอย่างแท้จริง โดยสาขาวิชาที่ทำการเปิดการเรียนการสอนเป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลน ดังนั้นภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิตที่จบการศึกษาจึงมีงานทำในจำนวนที่สูงมาก
 2. มีคณาจารย์และบุคลากรที่มีความสามารถทั้งด้านวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการ ในศาสตร์ทางวิชาชีพครูที่หลากหลาย

ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปณิธาน

” ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาที่สมบูรณ์ด้วยปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาความรู้ พัฒนาสังคมด้วยจิตสาธารณะ “

วิสัยทัศน์

 ” เป็นภาควิชาที่มีศักยภาพในการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาให้ถึงพร้อมด้วยความรู้ คุณธรรม จริยธรรม สามารถใช้กระบวนการวิจัย เพื่อพัฒนาความรู้และความเป็นผู้นำในการยกระดับการศึกษา วิชาชีพ และสังคม “

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆที่มีความสมบูรณ์ด้วยปัญญา คุณธรรม จริยธรรม เพื่อทำหน้าที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสามารถในการพัฒนาการศึกษาและสังคมตามปณิธานของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 2. ศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาและสังคม
 3. บริการวิชาการทางด้านการศึกษาแก่สังคม
 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสภาพแวดล้อมทางสังคม

โครงสร้างการบริหารงาน