ภาพกิจกรรม

โครงการสัมนา STEM Education in Science Classroom โดยนิสิตปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา

ให้คำปรึกษาในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเีรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.สุริน...

ภาควิชาครุศึกษาจัดค่ายคณิต โครงการวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ SMT Lab ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 8 – 10 ตุลาคม 2561 ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้เป็นวิทยากรให้แก่โ...